18 april 2019

Artikel 1. Definities

1.1. MicroPro Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32157273.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met MicroPro Media een overeenkomst heeft afgesloten.1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van MicroPro Media zijn deze Algemene Voorwaarden van toe- passing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor MicroPro Media alleen bindend indien en voor zover deze door MicroPro Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. MicroPro Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

2.6. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MicroPro Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Verplichtingen MicroPro Media

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert MicroPro Media dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1. Het door Opdrachtgever aan MicroPro Media geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen MicroPro Media en opdrachtgever.

4.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan MicroPro Media, dat al het door opdrachtgever aan MicroPro Media verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door MicroPro Media te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft MicroPro Media het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van MicroPro Media zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aan- gegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen op de website, in offertes en emails zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen vanoverheidswege.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van MicroPro Media zijn onder voorbehoud van type- fouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MicroPro Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.4. MicroPro Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.5. MicroPro Media is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.6. Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

Artikel 7. Levertijd

7.1. Door MicroPro Media opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schade- vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

8.2. Indien MicroPro Media, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is MicroPro Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

8.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MicroPro Media een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,

indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Ontwerpen van publicatie

9.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. MicroPro Media zal de ontwikke- ling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledig- heid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

9.2. MicroPro Media is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en rechten

10.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van MicroPro Media.

10.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover MicroPro Media niet nakomt is MicroPro Media zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van MicroPro Media op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

10.3. MicroPro Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurs- wet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MicroPro Media heeft het recht de door de uitvoering van een over- eenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan MicroPro Media.

10.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of potretrechten van derden.

10.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door MicroPro Media tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen
of bestanden, eigendom van MicroPro Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Opdrachtgever dient de door MicroPro Media uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het beta- len van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

11.2. Alle door MicroPro Media uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

11.3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.5. In bovenstaande gevallen heeft MicroPro Media voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van MicroPro Media vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ont- staan.

11.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. MicroPro Media aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2. De totale aansprakelijkheid van MicroPro Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.

12.3. Aansprakelijkheid van MicroPro Media voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op MicroPro Media geen enkele aansprakelijkheid voor schade- vergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MicroPro Media.

12.5. De aansprakelijkheid van MicroPro Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeen- komst ontstaat slechts indien opdrachtgever MicroPro Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MicroPro Media ook na die termijn toere- kenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MicroPro Media in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MicroPro Media meldt.

12.7. Opdrachtgever vrijwaart MicroPro Media voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MicroPro Media geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat MicroPro Media door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van MicroPro Media kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

14.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15. Wijzigingen AV

15.1. MicroPro Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website MicroPro Media of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

16.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter ver- vanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Contactgegevens

MicroPro Media // Ruiterschelling 24 // info@micropromedia.nl // 06-81497914